Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας
Ο κύριος στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η δημιουργία ενός κέντρου εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ για τα θύματα τρομοκρατίας (στο εξής "το κέντρο της ΕΕ"). Το Κέντρο της ΕΕ στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν την αποτελεσματική μεταφορά και πρακτική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα θύματα τρομοκρατίας, καθιστώντας διαθέσιμους κοινούς μηχανισμούς και πόρους βοήθειας σε επίπεδο Ένωσης. Το Κέντρο της ΕΕ θα παράσχει συγκεκριμένες και πρακτικές δράσεις που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στα θύματα της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, το Κέντρο της ΕΕ θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές και κατάρτιση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ και θα καταρτίσει κατάλογο των σχετικών εμπειρογνωμόνων που είναι διαθέσιμοι σε εθνικό επίπεδο. Στο τέλος του έργου θα αξιολογηθούν όλες οι δράσεις του Κέντρου της ΕΕ με σκοπό να αναλυθεί η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα δημιουργίας στο μέλλον ενός συντονιστικού κέντρου της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας. Ο ανάδοχος θα υποβάλει σχετική έκθεση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79000000
BE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/05/2019 00:00
25/06/2019 12:00
27/06/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 088-209929 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/05/2019 00:00