Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με τον κατάλογο συνόλων δεδομένων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2019/0025
Μελέτη για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με τον κατάλογο συνόλων δεδομένων υψηλού επιπέδου που παρέχεται από τα κράτη...
Η αναδιατύπωση της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα προβλέπει την υιοθέτηση της εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής η οποία ορίζει έναν κατάλογο συνόλων δεδομένων υψηλού επιπέδου (HVDs - high-value datasets) που διαθέτουν φορείς του δημόσιου τομέα και δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τους όρους επαναχρησιμοποίησής τους στην ΕΕ. Αυτά τα σύνολα δεδομένων πρέπει να είναι διαθέσιμα για δωρεάν επαναχρησιμοποίηση, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και αν είναι δυνατό ως μαζική καταφόρτωση.Η μελέτη θα στηρίξει την εκτίμηση των επιπτώσεων που διέπει την εκτελεστική πράξη. Ο ανάδοχος θα ασχοληθεί με τις ακόλουθες εργασίες:1) Προσδιορισμός σε κάθε κράτος μέλος συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων που θα πρέπει να ενταχθούν στον κατάλογο των HVDs,2) Ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της δωρεάν επαναχρησιμοποίησης των HVDs από φορείς δημοσίου τομέα και δημόσιες επιχειρήσεις και τις αγορές όπου ενεργοποιούνται,3) Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών, επιδράσεων και πιθανών εφαρμογών για τεχνητή νοημοσύνη των καθορισμένων συνόλων δεδομένων,4) Παροχή βοήθειας στην οργάνωση και στην ανάλυση αποτελεσμάτων δημόσιας ακρόασης και δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα HVDs.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79311410
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79419000
72222000
79210000
79330000
79300000
79000000
79312000
79310000
79314000
79311300
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/06/2019 00:00
30/08/2019 16:00
02/09/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 118-288649
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/06/2019 00:00