Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
Τεχνική υποστήριξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης
Η ΓΔ HOME έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τις εξωτερικές επαγγελματικές υπηρεσίες και την τεχνική υποστήριξη που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») και κυρίως από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (εφεξής «ΓΔ HOME»), προκειμένου να στηρίξει τις δράσεις της στον τομέα των εργασιών πρόληψης και στην εδραίωση και ενίσχυση των γνώσεων και της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και διευκόλυνση της εφαρμογής μέτρων πρόληψης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
79000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/05/2019 00:00
31/07/2019 16:00
02/08/2019 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Επαγγελματίες: Υποστήριξη και ανταλλαγές σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (Δίκτυο ευαισθητοποίησης για την ριζοσπαστικοποίηση...
Ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, ιδίως μέσω της παροχής ευκαιριών δικτύωσης, την ανάπτυξη ορθών πρακτικών και του υλικού καθοδήγησης (Παρτίδα 1).
Παρτίδα 2
Υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και ερευνητές: Υποστήριξη και ανταλλαγές σχετικά με την ριζοσπαστικοποίηση
Ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών μελών, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και των τρίτων χωρών προτεραιότητας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, ιδίως με την παροχή δυνατοτήτων δικτύωσης, στοχοθετημένες υπηρεσίες με γνώμονα τις ανάγκες και έρευνα και ανάλυση.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 098-236407
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/05/2019 00:00