Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με διαδοχική σειρά ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPSO/EUSA/PO/2018/028
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με διαδοχική σειρά ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης για το προσωπικό των ευρωπαϊκών...
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με διαδοχική σειρά ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και καθοδήγησης για το προσωπικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, υπηρεσιών, λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ το οποίο καλύπτει ή ενδέχεται να κληθεί να καλύψει διοικητικές θέσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80532000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/05/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
02/07/2019 15:00
03/07/2019 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παρτίδα 1: Κατάρτιση σχετικά με διοικητικές ικανότητες Τα κύρια καθήκοντα του αναδόχου στο πλαίσιο της παρτίδας 1 είναι:(i) να παραδώσει τα μαθήματα που παρουσιάζονται στο τρέχον πρόγραμμα του σχολείου, το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα 1, όσο αυτά συνεχίζονται, και να αναπτύξουν νέα προγράμματα για το σχολείο. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει τη συνδυαστική μάθηση και τις μεθόδους επαγγελματικής εξέλιξης που βασίζονται στη διευκόλυνση της ομάδας,(ii) την ανάπτυξη και τη διοργάνωση εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης, που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες ενός ιδρύματος ή μιας ομάδας ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει έναν συνδυασμό εκμάθησης και εικονικής εκμάθησης (εξ αποστάσεως),(iii) την παροχή μιας ομάδας ποιοτικών εκπαιδευτών για την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,iv) να παρακολουθεί προληπτικά την αξιολόγηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων κατάρτισης και να λαμβάνει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, σε συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες Αναθέτουσες Αρχές.
Παρτίδα 2 Καθοδήγηση για στελέχη και ομάδες Τα κύρια καθήκοντα του αναδόχου στο πλαίσιο της παρτίδας 2 είναι:(i) να παρέχει μια ομάδα εκπαιδευτών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών υψηλής ειδίκευσης (μερικοί από τους οποίους θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν ως υπεύθυνοι και επιβλέποντες των εκπαιδευτών) με αξιόλογη προσωπική εμπειρία στην διοίκηση, να παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης (συμπεριλαμβανομένης, για κάποιους από αυτούς, της εκπαίδευσης και της επίβλεψης των εσωτερικών εκπαιδευτών) για λογαριασμό του Σχολείου και των άλλων Αναθετουσών Αρχών,(ii) να παρακολουθεί προληπτικά την αξιολόγηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων καθοδήγησης και, σε συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες Αναθέτουσες Αρχές, να λαμβάνει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 104-250682 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/05/2019 00:00