Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιβαλλοντικοί λογαριασμοί
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/E/2019/009
Περιβαλλοντικοί λογαριασμοί
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει τους εξής τομείς: παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη ερωτηματολογίων και στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, παροχή μεθοδολογικής υποστήριξης.Οι στατιστικές υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών διαιρούνται στις ακόλουθες παρτίδες:Παρτίδα 1: Υποστήριξη στον έλεγχο και στην ανάπτυξη χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών,Παρτίδα 2: Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη φυσικών περιβαλλοντικών λογαριασμών,Παρτίδα 3: Ενημέρωση και εφαρμογή μοντέλων για την εκτίμηση του ισοδύναμου πρώτων υλών [RME (Raw Material Equivalent) Model],Παρτίδα 4: Υποστήριξη της παραγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα ύδατα και της ανάπτυξης λογαριασμών υδάτων,Παρτίδα 5: Δευτερογενείς πρώτες ύλες και λογιστική αποβλήτων,Παρτίδα 6: Οικονομικές πτυχές της κυκλικής οικονομίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/08/2019 00:00
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υποστήριξη στον έλεγχο και την ανάπτυξη χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παρτίδα 1 είναι:— να παρέχει υποστήριξη στη Eurostat στη διαδικασία συλλογής δεδομένων, ελέγχου, κάλυψης των κενών και εκτίμησης για τον τομέα της στατιστικής των χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών,— να παρέχει υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων, στην αξιολόγηση της ποιότητας και στη διάδοση για τον τομέα της στατιστικής των χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών,— να συντηρεί, να βελτιώνει και να λειτουργεί τα υφιστάμενα εργαλεία ΤΠ και να αναπτύσσει και να υλοποιεί νέα και αποτελεσματικότερα, πιο ολοκληρωμένα και πιο συνεκτικά εργαλεία ΤΠ, τα οποία θα είναι συμβατά με το περιβάλλον ΤΠ της Eurostat, για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από χώρες, τον έλεγχο δεδομένων από χώρες και για τον έλεγχο, την ανάλυση και τη διάδοση δεδομένων της Eurostat,— να υποστηρίζει τη μεθοδολογική ανάπτυξη των χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών και την ανάπτυξη νέων συλλογών δεδομένων στον τομέα των περιβαλλοντικών-οικονομικών λογαριασμών από την Eurostat.
Παρτίδα 2 Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη φυσικών περιβαλλοντικών λογαριασμών Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παρτίδα 2 είναι η παροχή βοήθειας στην Eurostat όσον αφορά την παραγωγή και ανάπτυξη δεδομένων στον τομέα των φυσικών περιβαλλοντικών λογαριασμών, και πιο συγκεκριμένα για 3 ενότητες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς.
Παρτίδα 3 Ενημέρωση και εφαρμογή μοντέλων για την εκτίμηση του ισοδύναμου πρώτων υλών (μοντέλο RME) Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή βοήθειας στην Eurostat ως προς τα εξής:­— ενημέρωση, αναθεώρηση και εφαρμογή του μοντέλου RME της Eurostat για την ΕΕ και ενημέρωση/αναθεώρηση της τεκμηρίωσής του,­— ενημέρωση και βελτίωση της απλοποιημένης έκδοσης του μοντέλου (εργαλείο RME χώρας), ενημέρωση/αναθεώρηση της τεκμηρίωσής του και παροχή στήριξης στους χρήστες του εργαλείου και στους εθνικούς στατιστικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την εκτίμηση του RME των λογαριασμών ροής των υλικών,­— υλοποίηση, δοκιμή και περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου επιμερισμού που αναπτύσσεται τώρα για τον πίνακα διακρατικών εισροών-εκροών (ICIOT - inter-country input-output) της Eurostat με στόχο την μετακίνηση προς μια μελλοντική μετάβαση στον πυρήνα διακρατικών εισροών-εκροών του μοντέλου,­— συνεισφορές στις διεθνείς εξελίξεις στην εκτίμηση των δεικτών ροής υλικών βάσει ζήτησης, συγκεκριμένα στη θεσµοθέτηση μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων εισροών-εκροών και περιβαλλοντικών επεκτάσεων.
Παρτίδα 4 Υποστήριξη της παραγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα ύδατα και της ανάπτυξης λογαριασμών υδάτων Οι κύριοι στόχοι της παρτίδας 4 αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι διττοί και αφορούν τις στατιστικές σχετικά με τα ύδατα και τους λογαριασμούς υδάτων, αντίστοιχα:1) Υποστήριξη της συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα ύδατα από τη Eurostat καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής. Ο υποψήφιος θα συμβάλει στην προετοιμασία, στην ομαλή εκτέλεση και στην παρακολούθηση της άσκησης συλλογής δεδομένων, η οποία έχει ως στόχο την επίτευξη ενός συνόλου δεδομένων υψηλής ποιότητας για στατιστικές σχετικά με τα ύδατα στην Ευρώπη,2) Υποστήριξη της προετοιμασίας της Eurostat για την παραγωγή των μελλοντικών λογαριασμών υδάτων μέσω της συμβολής στη μεθοδολογική ανάπτυξη και την προετοιμασία/αξιολόγηση των επιλογών για νομική κάλυψη.
Παρτίδα 5 Δευτερογενείς πρώτες ύλες και λογιστική αποβλήτων Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παρτίδα 5 είναι η δημιουργία σε όλη την ΕΕ ολοκληρωμένων λογαριασμών ροής υλικών και λογαριασμών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ροών σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, καθώς και λογαριασμών φυσικών υλικών αγαθών. Θα υπάρξουν εφάπαξ εκτιμήσεις με τη μορφή περιπτωσιολογικής μελέτης πριν εξεταστεί η τακτική παραγωγή (οι οποίες δεν θα αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης).
Παρτίδα 6 Οικονομικές πτυχές της κυκλικής οικονομίας Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παρτίδα 6 είναι η ανάπτυξη πλαισίων για συλλογή οικονομικών δεδομένων για την κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία, η συλλογή δεδομένων και η περιγραφή μιας γενικής θεωρητικής μεθόδου και ο προσδιορισμός της διαδικασίας οριοθέτησης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 148-363149 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/08/2019 00:00