Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μια πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες εκτί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HOME/2018/ISFB/PR/EVAL/0017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μια πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες εκτίμησης των επιπτώσεων, αξιολόγησης και συναφείς...
Σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή κυρίως της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Home), αλλά και άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς και των υπηρεσιών στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, ((της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (EUROPOL), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων συστημάτων πληροφορικής στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων και Ακτοφυλακής (Frontex) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)) με έγκαιρες υπηρεσίες βασισμένες στην τεκμηρίωση πνευματικής φύσης, προκειμένου να υποστηρίξει τις δραστηριότητες εκτίμησης επιπτώσεων, αξιολόγησης και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
79000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/06/2019 00:00
30/07/2019 16:00
01/08/2019 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Σύμβαση-πλαίσιο όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων, την αξιολόγηση και τις συναφείς με την αξιολόγηση υπηρεσίες στον τομέα...
Σκοπός της σύμβασης είναι να παράσχει στην ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Home), αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς και στους οργανισμούς στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, έγκαιρες υπηρεσίες με έγκαιρες υπηρεσίες βασισμένες στην τεκμηρίωση πνευματικής φύσης, προκειμένου να υποστηρίξει τις δραστηριότητες εκτίμησης επιπτώσεων, αξιολόγησης και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στον τομέα της μετανάστευσης.— πιθανό αντικείμενο αξιολόγησης στον τομέα της μετανάστευσης: υπάρχουσα νομοθεσία, στρατηγικές και σχέδια δράσης, οργανισμοί και δίκτυα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Home) και οι οργανισμοί, τρέχοντα μεγάλης κλίμακας συστήματα πληροφορικής, όπως το SIS, το VIS και τα μελλοντικά συστήματα πληροφορικής, και γενικότερα συλλογές δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ,— πιθανές πρωτοβουλίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο εκτίμησης επιπτώσεων στον τομέα της μετανάστευσης: προτάσεις για νέα νομοθεσία ή τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως εκτελεστικών και κατ΄εξουσιοδότηση πράξεων, προτάσεων για μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που καθορίζουν μελλοντικές πολιτικές, μέτρα εφαρμογής (π.χ. «θέματα επιτροπολογίας») που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις.Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στήριξη δραστηριοτήτων αξιολόγησης της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Home) στον τομέα της μετανάστευσης, όπως (μη εξαντλητικός κατάλογος): εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων, μελέτες σκοπιμότητας, ασκήσεις συλλογής δεδομένων, διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ποσοτικοποίηση και χρηματική αποτίμηση του κόστους των επιλογών πολιτικής, ορισμός των μεθοδολογικών πλαισίων, κτλ.
Παρτίδα 2
Σύμβαση-πλαίσιο όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων, την αξιολόγηση και τις συναφείς με την αξιολόγηση υπηρεσίες στον τομέα...
Σκοπός της σύμβασης είναι να παράσχει στην ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Home), αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς και στους οργανισμούς στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, έγκαιρες υπηρεσίες με έγκαιρες υπηρεσίες βασισμένες στην τεκμηρίωση πνευματικής φύσης, προκειμένου να υποστηρίξει τις δραστηριότητες εκτίμησης επιπτώσεων, αξιολόγησης και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στον τομέα της ασφάλειας.Οι ακόλουθες παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον τομέα της ασφάλειας:— υφιστάμενη νομοθεσία, στρατηγικές και σχέδια δράσης,— Οργανισμοί και δίκτυα της ΕΕ,— χρηματοπιστωτικά προγράμματα, όπως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Home) και οι οργανισμοί,— υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, όπως το SIS, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών συστημάτων πληροφορικής, και γενικότερα συστήματα συλλογής δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ [όπως το αρχείο επιβατών (Passenger Name Record - PNR) και το Σύστημα εκ των προτέρων Πληροφοριών για τους Επιβάτες (Advanced Passenger Information - API)].Οι ακόλουθες παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτίμησης επιπτώσεων στον τομέα της ασφάλειας:— προτάσεις για νέα νομοθεσία ή τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, εκτελεστικών και κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων,— προτάσεις για μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που καθορίζουν τις μελλοντικές πολιτικές,— μέτρα εφαρμογής (π.χ. «θέματα επιτροπολογίας») που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις.Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στήριξη δραστηριοτήτων αξιολόγησης της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Home) στον τομέα της ασφάλειας, όπως (μη εξαντλητικός κατάλογος): εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων, μελέτες σκοπιμότητας συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά με τις επιλογές τεχνολογιών της πληροφορίας που σχετίζονται με τις πολιτικές, βιομηχανικές μελέτες και μελέτες αγοράς, ασκήσεις συλλογής δεδομένων, διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ποσοτικοποίηση και χρηματική αποτίμηση του κόστους των...
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 118-288651
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/06/2019 00:00