Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη για την ανάπτυξη εναρμονισμένων ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων για το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/C/2019/013
Υποστήριξη για την ανάπτυξη εναρμονισμένων ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι:— να παράσχει στην Eurostat υποστήριξη για την ανάπτυξη μελλοντικών ειδικών ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα και/ή πρόσθετες ενωσιακές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής,— να εξυπηρετήσει την Eurostat ως γραφείο υποστήριξης για την προετοιμασία αναλύσεων σχετικά με συγκεκριμένα θέματα δημοσιονομικής λογιστικής και θέματα εξέτασης των επιπτώσεων με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στα κράτη μέλη και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα.Οι εργασίες μπορεί να απαιτήσουν στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές καθορισμού λογιστικών προτύπων του δημόσιου τομέα, τις λογιστικές αρχές εθνικών κυβερνήσεων και άλλους εθνικούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Υπουργεία Οικονομικών, Ελεγκτικά Συνέδρια στα κράτη μέλη κ.λπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79330000
LU00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/07/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
02/09/2019 16:00
04/09/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 130-317852 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/07/2019 00:00