Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομική Υποστήριξη και Αντιπροσώπευση για Δικαστικές Διαφορές ενώπιον της Ένωσης ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/LA/2019/02
Νομική Υποστήριξη και Αντιπροσώπευση για Δικαστικές Διαφορές ενώπιον της Ένωσης και των Εθνικών Δικαστηρίων
Η EFSA προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία και τη δικαστική προσφυγή, την εκπροσώπηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή της δικαστικής αρχής, καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη νομική στήριξη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
79110000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/05/2019 00:00
11/06/2019 23:59
13/06/2019 23:59
19/06/2019 14:30
20/06/2019 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Ιταλική Νομοθεσία Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον όλων των ιταλικών δικαιοδοσιών όσον αφορά υποθέσεις που έχουν ασκηθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της EFSA. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το τοπικό εργατικό δίκαιο, το ενοχικό δίκαιο, την ακίνητη περιουσία, το διοικητικό και το φορολογικό δίκαιο.
Παρτίδα 2 Νομοθεσία ΕΕ για τα Τρόφιμα Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων δικαιοδοσιών, όσον αφορά υποθέσεις που έχουν τεθεί ενώπιον των αρχών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της EFSA που σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητά της, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και τις σχετικές νομικές πράξεις της ΕΕ.
Παρτίδα 3 Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης της ΕΕ Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, όσον αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης της ΕΕ.
Παρτίδα 4 Θεσμικό δίκαιο της ΕΕ Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, όσον αφορά υποθέσεις που έχουν ασκηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμικού δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ, των εσωτερικών κανόνων της EFSA ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας διάταξης ή νομικής πράξης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 096-231066 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/05/2019 00:00