Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οικονομικές και χρηματοπιστωτικές βάσεις δεδομένων
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2019/10
Οικονομικές και χρηματοπιστωτικές βάσεις δεδομένων
Στόχος των προβλεπόμενων συμβάσεων-πλαίσιο είναι να παρέχουν στην ESMA ένα ευρύ σύνολο ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, για την επίτευξη των στόχων της Αρχής, ήτοι την προστασία των επενδυτών, τις ομαλές συνθήκες της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
72320000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/06/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
03/07/2019 23:59
04/07/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παγκόσμια οικονομικά και μακροοικονομικά δεδομένα Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2 Στοιχεία Κεφαλαίου Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 3 Στοιχεία Δανειοδοσίας Κινητών Αξιών Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 105-254373 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/06/2019 00:00