Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή επιστημονικών συμβουλών για την αλιεία πέραν των ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2019/OP/0014
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή επιστημονικών συμβουλών για την αλιεία πέραν των υδάτων της ΕΕ
Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος θα παρέχει επιστημονικές συμβουλές και υποστήριξη, όπως απαιτείται. Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως την κατάσταση και την παραγωγικότητα των ιχθυαποθεμάτων, το γνωστικό υπόβαθρο για τη διαχείριση της αλιείας, τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές της εκμετάλλευσης των έµβιων υδάτινων πόρων και της διαχείρισης της αλιείας σε περιοχές που καλύπτονται από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), βιώσιμες συμπράξεις αλιείας (SFPAs - Sustainable Fisheries Partnerships) και άλλα διεθνή όργανα. Εάν ζητηθεί, ο ανάδοχος πρέπει επίσης να παρέχει συγκεκριμένες μελέτες και να συμμετέχει στις σχετικές συναντήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που ορίζονται από την ΕΕ-ΓΔ MARE και την αναθέτουσα αρχή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73210000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
05/07/2019 00:00
19/09/2019 16:00
Άνευ αντικειμένου
30/09/2019 16:00
02/10/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 128-311696 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/07/2019 00:00