Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη για την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά με τις ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER-B1-2019/505
Υποστήριξη για την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές...
Μία μελέτη πρόκειται να εκπονηθεί από έναν ανάδοχο για την υποστήριξη της Επιτροπής όσον αφορά την αξιολόγηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 347/2013 της 17.4.2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (στο εξής ΄Κανονισμός ΤΕΝ-Ε΄. Η ζητούμενη ανάλυση πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και να προέρχεται από μια σειρά πηγών και, όπου είναι δυνατόν, να παρέχει ποσοτική ανάλυση, εάν και πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών που έχουν διεξαχθεί και που έχουν σημασία για τον εν λόγω κανονισμό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79419000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/07/2019 00:00
06/09/2019 17:00
09/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 129-315247
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/07/2019 00:00