Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Τίτλος:
Παροχή εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης, ανάπτυξης κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1561
Παροχή εξωτερικού προσωπικού και υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης, ανάπτυξης και υλοποίησης πακέτων λογισμικού και ειδικών...
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε δώδεκα (12) ξεχωριστές παρτίδες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει διαφορετικό τεχνικό τομέα και πεδίο εφαρμογής:Παρτίδα 1: Χρηματοοικονομικά πακέταΠαρτίδα 2: Σύστημα διαχείρισης εγγράφων — SharePoint,Παρτίδα 3: Σύστημα διαχείρισης εγγράφων — διακομιστής περιεχομένου,Παρτίδα 4: Εφαρμογές Admin Suite,Παρτίδα 5: Μοντέλο αρχιτεκτονικής «Enterprise Service Bus» και αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες,Παρτίδα 6: Εφαρμογές που αφορούν ειδικά την ΕΤΕπ,Παρτίδα 7: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών και βάσεις δεδομένων,Παρτίδα 8: Επιχειρηματική Ανάλυση, Διαχείριση σχεδίου και Υπηρεσίες δοκιμής,Παρτίδα 9: Διαδικτυακοί τόποι και εφαρμογές Intranet και Extranet,Παρτίδα 10: Αποθήκη δεδομένων,Παρτίδα 11: Διοικητικές υπηρεσίες.Παρτίδα 12: PeopleSoftΗ ΕΤΕπ θα υπογράψει πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσια με έως 5 επιλεγέντες υποψήφιους για κάθε παρτίδα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
https://eib.org/about/procurement/calls/cft-1561
72200000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/07/2019 00:00
11/10/2019 15:00
14/10/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Χρηματοοικονομικά πακέτα Η παρτίδα 1 καλύπτει τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συντήρηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών (ετοιμοπαράδοτων) πακέτων της ΕΤΕπ που χρησιμοποιούνται στην αγορά διαχείρισης κεφαλαίων, κεφαλαιαγοράς, διαχείρισης πιστώσεων και διαχείρισης κινδύνων.
Παρτίδα 2 Σύστημα διαχείρισης εγγράφων — SharePoint Η παρτίδα 2 καλύπτει τη συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων SharePoint.
Παρτίδα 3 Σύστημα διαχείρισης εγγράφων — διακομιστής περιεχομένου Η παρτίδα 3 καλύπτει υπηρεσίες σχετικά με τη συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης εγγράφων της ΕΤΕπ (διακομιστής περιεχομένου). Οι απαιτούμενες υπηρεσίες ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες: ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία.
Παρτίδα 4 Εφαρμογές Admin Suite Η παρτίδα 4 καλύπτει υπηρεσίες σχετικά με τη συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών εφαρμογών στην ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ έχει αναπτύξει ή αγοράσει και υλοποιήσει διάφορες εφαρμογές βασισμένες σε λύσεις όπως το λογισμικό BMC Remedy, archibus java, sybase powerbuilder κ.λπ. Αυτή η συλλογή εφαρμογών ονομάζεται admin suite.
Παρτίδα 5 Μοντέλο αρχιτεκτονικής «Enterprise Service Bus (ESB)» και αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (SOA) Η παρτίδα 5 καλύπτει τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συντήρηση, τη διαχείριση, την υποστήριξη, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ενδιάμεσου λογισμικού και υπηρεσιών (Πλατφόρμα Ενσωμάτωσης) του μοντέλου αρχιτεκτονικής «Enterprise Service Bus (ESB)» της ΕΤΕπ και την εξέλιξη του προγράμματος για την αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (SOA).
Παρτίδα 6 Εφαρμογές που αφορούν ειδικά την ΕΤΕπ Η παρτίδα 6 καλύπτει υπηρεσίες σχετικά με τη συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη των ειδικών (εσωτερικών) εφαρμογών της τράπεζας.
Παρτίδα 7 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών και βάσεις δεδομένων Η παρτίδα 7 καλύπτει υπηρεσίες υποστήριξης βάσης δεδομένων και εφαρμογών σχετικά με τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την ΕΤΕπ, εργαλεία εξυπηρετητή και πελάτη.
Παρτίδα 8 Επιχειρηματική Ανάλυση, Διαχείριση σχεδίου και Υπηρεσίες δοκιμής Η παρτίδα 8 καλύπτει την παροχή υπηρεσιών για την Τράπεζα στον τομέα της επιχειρηματικής ανάλυσης, της διαχείρισης έργου και των δοκιμών για τυποποιημένες υπηρεσίες πληροφορικής και πεδίο εφαρμογής πλατφόρμας.
Παρτίδα 9 Διαδικτυακοί τόποι και εφαρμογές Intranet και Extranet Η παρτίδα 9 καλύπτει τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συντήρηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δικτυακών τόπων intranet και extranet, εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και εφαρμογών του Ομίλου της ΕΤΕπ, διατηρώντας ταυτόχρονα ενημερωμένες τις τεχνολογικές βελτιώσεις και εξελίξεις στον Όμιλο ΕΤΕπ.
Παρτίδα 10 Αποθήκη δεδομένων Η παρτίδα 10 καλύπτει τη συντήρηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη της βάσης επιχειρησιακών δεδομένων και της διοικητικής βάσης (admin), καθώς και τις αναφορές και τις διεπαφές που συνδέονται με αυτήν.
Παρτίδα 11 Διοικητικές υπηρεσίες Η παρτίδα 11 καλύπτει τις υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης όσον αφορά την προμήθεια, τον προϋπολογισμό, τις συμβάσεις, τα έργα και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφορικής που εκτελούνται εξωτερικά.
Παρτίδα 12 PeopleSoft Η παρτίδα 12 καλύπτει υπηρεσίες σχετικά με τη συντήρηση, υποστήριξη και ανάπτυξη των εφαρμογών της τράπεζας PeopleSoft Suite. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες: ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 172-418764 Διορθωτικό 06/09/2019 00:00
2019/S 126-307300 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/07/2019 00:00