Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση της επιγραμμικής πλατφόρμας συνεργασίας για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία...
Αναθέτουσα αρχή:
Secretariat General (SG)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PO-SG-A1-01-2019
Διαχείριση της επιγραμμικής πλατφόρμας συνεργασίας για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Συνολικός στόχος της επιγραμμικής πλατφόρμας συνεργασίας είναι η παροχή πληροφοριών και στήριξης στην προετοιμασία και την εκτέλεση των πρωτοβουλιών των Ευρωπαίων πολιτών, η ενίσχυση του διαλόγου γύρω από αυτές και γενικότερα γύρω από θέματα που συνδέονται με αυτό το μέσο. Σκοπός του Φόρουμ είναι η παροχή ενός χώρου όπου οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκονται για να συζητούν και να διαμορφώνουν τις πρωτοβουλίες τους, η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των (πιθανών) διοργανωτών, των πολιτών και των εμπειρογνωμόνων, και τελικά η βελτίωση της ποιότητας των αιτημάτων εγγραφής που υποβάλλονται στην Επιτροπή (υπάρχει ένα σηµαντικό σηµείο εστίασης στη φάση της προετοιμασίας σε αντίθεση με τη φάση της υλοποίησης κατά τη διάρκεια της οποίας οι διοργανωτές ενδέχεται να συνεργάζονται τακτικά με την Επιτροπή).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79140000
00
Όροι συμμετοχής
Οι υποψήφιοι (και κάθε μέλος του ομίλου σε περίπτωση κοινής προσφοράς) και οι υπεργολάβοι, των οποίων οι ικανότητες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής, πρέπει να παράσχουν την υπεύθυνη δήλωση (βλέπε παράρτημα) υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην οποία αναφέρουν ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν στην περίπτωσή τους. Για τα κριτήρια που ισχύουν για τον υποψήφιο ως σύνολο, ο υποψήφιος (μεμονωμένος υποψήφιος ή επικεφαλής σε περίπτωση κοινής προσφοράς) πρέπει να παράσχει την υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών του ομίλου σε περίπτωση κοινής προσφοράς και των υπεργολάβων, κατά περίπτωση, πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποίαθα αξιολογηθούν συνολικά.Η εν λόγω δήλωση αποτελεί μέρος της δήλωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τα κριτήρια αποκλεισμού [βλέπε τμήμα 4.1)], συνεπώς, θα πρέπει να παρασχεθεί μόνο μία δήλωση από κάθε σχετική οντότητα η οποία καλύπτει και τις δύο πτυχές.Μετά την ανάθεση της σύμβασης, ο επιλεγείς υποψήφιος θα πρέπει να παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω πριν από την υπογραφή της σύμβασης και εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Η εν λόγω απαίτηση ισχύει για κάθε μέλος του ομίλου σε περίπτωση κοινής προσφοράς και για τους υπεργολάβους, των οποίων οι ικανότητες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής.Οι υποψήφιοι (ή τα μέλη του ομίλου σε περίπτωση κοινής προσφοράς ή οι υπεργολάβοι) δεν υποχρεούνται να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα εάν έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας διαγωνισμού και υπό την προϋπόθεση ότι εκδόθηκαν το αργότερο ένα έτος πριν από την ημερομηνία του αιτήματος της αναθέτουσας αρχής και εξακολουθούν να ισχύουν κατά την εν λόγω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι τα αποδεικτικά έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο προηγούμενης διαδικασίας διαγωνισμού, παρέχοντας τον αριθμό αναφοράς της διαδικασίας και να επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στην κατάστασή του.Οι υποψήφιοι (ή τα μέλη του ομίλου σε περίπτωση κοινής προσφοράς ή οι υπεργολάβοι) δεν υποχρεούνται να υποβάλουν ένα συγκεκριμένο έγγραφο εάν η αναθέτουσα αρχή έχει δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο εν λόγω έγγραφο σε μια εθνική βάση δεδομένων.Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν δικαίωμα να αναπτύξουν την επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Ο υποψήφιος (συμπεριλαμβανομένου κάθε μέλους του ομίλου σε περίπτωση κοινής προσφοράς) πρέπει να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην προσφορά του εάν δεν έχουν παρασχεθεί στο έντυπο νομικής οντότητας:— για τα νομικά πρόσωπα, ευανάγνωστο αντίγραφο του διορισμού των ατόμων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν τον υποψήφιο σε συμφωνίες με τρίτα μέρη και σε νομικές διαδικασίες ή αντίγραφο της δημοσίευσης σχετικού διορισμού σε περίπτωση που η ισχύουσα νομοθεσία για το εν λόγω νομικό πρόσωπο προβλέπει ανάλογη δημοσίευση. Οποιαδήποτε μεταβίβαση της εν λόγω αρμοδιότητας σε άλλον εκπρόσωπο ο οποίος δεν αναφέρεται στον επίσημο διορισμό πρέπει να τεκμηριώνεται,— για τα φυσικά πρόσωπα, εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποδεικτικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που αναφέρει τον αριθμό μητρώου.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/08/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 157-386462 Διορθωτικό 16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/08/2019 00:00