Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή και πρόσβαση σε θαλάσσιες πληροφορίες και δεδομένα για μη εμπορική χρήση
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/20/2019
Παροχή και πρόσβαση σε θαλάσσιες πληροφορίες και δεδομένα για μη εμπορική χρήση
Στόχος των συμβάσεων είναι η παροχή ενημερωμένων και ιστορικών θαλάσσιων πληροφοριών και δεδομένων για μη εμπορική χρήση, δεδομένου ότι η επεξεργασία δεδομένων, η εξαγωγή και η ανάλυση δεδομένων είναι σημαντικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των δράσεών τους και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους - αποδοτικότητας των υφιστάμενων μέτρων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
72320000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/07/2019 00:00
12/08/2019 23:59
14/08/2019 23:59
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Μετακινήσεις πλοίων, ταυτοποίηση λιμένων και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα πλοία Αυτή η παρτίδα καλύπτει τα δεδομένα που σχετίζονται με τις κινήσεις των πλοίων (ελλιμενισμοί, κινήσεις πρόσδεσης και διέλευσης), την ταυτοποίηση λιμένων και τα στοιχεία του πλοίου κατά τη στιγμή της μετακίνησης για την παροχή πληροφοριών υποστήριξης ως προς τη δραστηριότητα του πλοίου. Τα ακριβή στοιχεία δεδομένων αναφέρονται ενότητα προς ενότητα (από την ενότητα α. έως την ενότητα β.). Όποτε παρέχονται μόνο κωδικοί για ένα πεδίο δεδομένων (π.χ. εταιρείες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κωδικός τύπου πλοίου), οι πίνακες αποκωδικοποίησης χρειάζονται για να κατανοήσουν τη σημασία των δεδομένων.
Παρτίδα 2 Κύκλος Ζωής Πλοίων Η παρτίδα αυτή καλύπτει στοιχεία που σχετίζονται με τα στοιχεία του πλοίου και τα ιστορικά στοιχεία του πλοίου, τα στοιχεία των ναυτιλιακών εταιρειών και τα ιστορικά στοιχεία των ναυτιλιακών εταιρειών σχετικά με τα πλοία, τις απώλειες στη ναυτιλιακή δραστηριότητα, τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους των πλοίων από το κράτος ελλιμενισμού και τις συναφείς ελλείψεις, τον ανεφοδιασμό και τις επισκευές και/ή μετατροπές (εάν υπάρχουν), τις επιθεωρήσεις ελέγχου (εάν υπάρχουν), τα λεπτομερή στοιχείων μηχανών πλοίων,τον εξοπλισμό πλοίων, τις νέες ναυπηγήσεις και τις διαλύσεις πλοίων, διαδικτυακή εγγραφή χρηστών στον EMSA που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και άδεια χορήγησης δικαιωμάτων απεικόνισης για στοιχεία του πλοίου και στοιχεία μηχανών πλοίων σε άλλες εφαρμογές του EMSA (ενότητες α. έως ζ.).
Παρτίδα 3 Πληροφορίες ασφαλείας πλοίων Η παρτίδα αυτή καλύπτει ειδικά προϊόντα και πρόσβαση σε εφαρμογές σχετικές με τη ναυσιπλοΐα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες ανεφοδιασμού πλοίων και τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς φορτίου πετρελαίου (ενότητες α. και β.).
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 137-336355 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/07/2019 00:00