Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιλογή συμβούλων για την εκπόνηση επιχειρησιακών αξιολογήσεων και τη συμμετοχή ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Call 2019 ECFIN 004/D
Επιλογή συμβούλων για την εκπόνηση επιχειρησιακών αξιολογήσεων και τη συμμετοχή σε μελέτες με τίτλο «Δημόσιες δαπάνες και...
Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής αξιολόγησης θα ζητηθεί από τον ανάδοχο η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου, των διοικητικών διαδικασιών και των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων των διοικητικών φορέων που διαχειρίζονται τα κονδύλια της ΕΕ σε χώρες που λαμβάνουν µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή. Ο ανάδοχος ενδέχεται να συμμετάσχει στη μελέτη «Δημόσιες δαπάνες και οικονομική λογοδοσία» (PEFA - Public Expenditure and Financial Accountability), η οποία έχει στόχο την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος δημοσιονομικής διαχείριση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79900000
BE1
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/07/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
18/09/2019 16:00
19/09/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 139-341345 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/07/2019 00:00