Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, τη μορφή κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
377/PP/ENT/IMA/14/11918.
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, τη μορφή και τη βασική εφαρμογή για τη διευκόλυνση της...
Ο στόχος της σύμβασης υπηρεσιών είναι η παροχή εργαλείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής: «Επιτροπή») για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής πληροφοριών σχετικά με τη χημική σύσταση των μειγμάτων. Τα εν λόγω εργαλεία έχουν τρία σκέλη:i) εναρμονισμένη μορφή υποβολής δεδομένων XML,ii) βασική εφαρμογή για την εισαγωγή δεδομένων στην καθορισμένη μορφή καιiii) ανάλυση των επιλογών για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων.Η μελέτη θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του άρθρου 45 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (εφεξής: «CLP»).Επίσης, η μελέτη θα αξιολογήσει και θα προτείνει επιλογές για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων τοπικών βάσεων δεδομένων με διαφορετικά συστήματα ανάλογα με το κράτος μέλος. Η διαχείριση της υποβολής πληροφοριών για επείγοντες λόγους υγείας πραγματοποιείται επί του παρόντος σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο και η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων αρμόδιων φορέων θα διευκόλυνε την εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων. Οι προτεινόμενες ορθές πρακτικές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον απόρρητο χαρακτήρα των ανταλλασσόμενων πληροφοριών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
05/08/2014 00:00
12/09/2014 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
12/09/2014 23:59
22/09/2014 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 148-265395 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/08/2014 00:00