Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση του μοναδιαίου κόστους για επενδυτικά σχέδια κεφαλαίων για οδικά δίκτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018CE16BAT154
Αξιολόγηση του μοναδιαίου κόστους για επενδυτικά σχέδια κεφαλαίων για οδικά δίκτυα
Η εν λόγω ειδική μελέτη αφορά την αναθεώρηση του μοναδιαίου κόστους έργων στον οδικό τομέα, ή έργων παρέμβασης για επενδύσεις κεφαλαίου σε οδικούς άξονες, μόνο στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, κεντρικό και εκτεταμένο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11.12.2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010 / ΕΕ, του «Κανονισµού ∆Ε∆-Μεταφορών». Η μελέτη θα αντλήσει στοιχεία από έως και 300 έργα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (περίοδος προγραμματισμού 2000-2006), το Ταμείο Συνοχής (περίοδοι προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-2013) και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) (περίοδος προγραμματισμού 2014-2020).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79400000
BE100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 146-358684
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/07/2019 00:00