Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης για το EUIPO
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/005/19
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης για το EUIPO
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η υπογραφή έως και 3 συμβάσεων-πλαισίων κατ 'ανώτατο όριο, σε διαδοχική σειρά, ανά παρτίδα, για την παροχή (μέσω των μελλοντικών αναδόχων) διαφόρων μαθημάτων κατάρτισης, συνεδρίων, σεμιναρίων, δραστηριοτήτων καθοδήγησης και ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού και μαθησιακού υλικού υποστήριξης σε όλες τις μορφές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
80500000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/07/2019 00:00
20/09/2019 13:00
24/09/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Διανοητική Ιδιοκτησία Αυτή η παρτίδα σχετίζεται με το σχεδιασμό και την παράδοση δραστηριοτήτων μάθησης και κατάρτισης σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας για το προσωπικό της Υπηρεσίας. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή εκπαιδευτών, υλικών μαθημάτων και τεκμηρίωσης, την προετοιμασία και ανάλυση αναγκών και τις εκθέσεις αξιολόγησης μετά την παράδοση. Ο κύριος σκοπός αυτής της παρτίδας είναι να προσφέρει διαλέξεις υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου σε ποικίλα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Παρτίδα 2 Μη τεχνικές δεξιότητες και επαγγελματικές γνώσεις Αυτή η παρτίδα σχετίζεται με το σχεδιασμό και την παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, δηλαδή κατάρτιση, καθοδήγηση, ηλεκτρονική μάθηση, μικτή μάθηση, υλικό υποστήριξης μάθησης και διασκέψεων, με σκοπό την ανάπτυξη των μη τεχνικών δεξιοτήτων και των επαγγελματικών γνώσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 142-348670 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/07/2019 00:00