Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη μοντέλου πληθυσμού και προσαρμοστικού μηχανισμού συγκομιδής για το τρυγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.3/SER/2019/0021
Ανάπτυξη μοντέλου πληθυσμού και προσαρμοστικού μηχανισμού συγκομιδής για το τρυγόνι (Streptopelia turtur)
Το τρυγόνι (Streptopelia turtur) προστατεύεται από την οδηγία για τα πτηνά (2009/147/ΕΚ). Η θήρευσή του επιτρέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε δέκα κράτη μέλη. Κατά την έγκριση της θήρευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτή συμβαδίζει με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2 και 7 της οδηγίας. Το Μάιο του 2018 εγκρίθηκε ένα νέο σχέδιο δράσης ΕΕ / Διεθνούς Δράσης για το τρυγόνι (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/20181002%20Final_draft_European%20TurtleDove.pdf). Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει τις ακόλουθες τρεις κύριες απειλές για το είδος:1) Απώλεια βιότοπου,2) Παράνομη θανάτωση και παγίδευση,3) Μη βιώσιμα επίπεδα θήρευσης.Η σύμβαση στοχεύει στη δημιουργία προσαρμοστικού πλαισίου διαμόρφωσης της συγκομιδής για κάθε μεταναστευτική πορεία, σύμφωνα με τη Δράση 3.2.1 του Σχεδίου Δράσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
18/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
04/09/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 137-336371
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/07/2019 00:00