Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πόση βιοποικιλότητα καλύπτει το Natura 2000;
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/05/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/07/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.3/ETU/2014/0019.
Πόση βιοποικιλότητα καλύπτει το Natura 2000;
Δεδομένου ότι οδηγίες της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικότοπους περιλαμβάνουν επίσημη απαίτηση για τα κράτη μέλη να προστατεύουν και να διαχειρίζονται τις τοποθεσίες του Natura 2000 για περιορισμένα είδη και τύπους οικοσυστημάτων «κοινοτικού ενδιαφέροντος», υπάρχουν πολλές βάσιμες αποδείξεις ότι οι απαιτήσεις προστασίας ωφελούν ένα ευρύτερο σύνολο ειδών και πιθανόν ακόμα και ένα σημαντικό μέρος της συνολικής βιοποικιλότητας των ειδών στην επικράτεια της ΕΕ. Ενττούτοις, δεν υπάρχει σήμερα καμία μελέτη και κανένα στοιχείο, το οποίο να επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος της προστασίας του Natura 2000.Ως εκ τούτου, στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παράσχει ποσοτικοποιημένες πληροφορίες ως προς το ποσοστό των ειδών που αναμένεται να ωφεληθούν σημαντικά από τις απαιτήσεις προστασίας και διαχείρισης για τις τοποθεσίες του Natura 2000 στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας για τα πτηνά και τους οικότοπους.Τα στοιχεία που θα παράσχει η παρούσα μελέτη θα έχουν αρκετές χρήσιμες πρακτικές εφαρμογές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/05/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/07/2014 16:00
28/07/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 102-177723
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/05/2014 00:00