Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού, συντήρησης χώρων πρασίνου και πρόληψης
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Railways (ERA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ERA 2019 05 OP
Υπηρεσίες καθαρισμού, συντήρησης χώρων πρασίνου και πρόληψης
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο παροχής πολλαπλών υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης χώρων πρασίνου και πρόληψης, εντοπισμού και καταπολέμησης παρασίτων και ζιζανίων διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών θα ανατεθεί υπό μορφή μιας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με διαδοχική σειρά και μέγιστο αριθμό 3 οικονομικών φορέων, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει επαρκής αριθμός προσφορών που πληρούν τις απαιτήσεις. Η σύμβαση δεν διαιρείται σε παρτίδες. Κατά συνέπεια, ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90919200
FRE11
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Σημεία αναφοράς
20/09/2019 00:00
04/11/2019 11:00
04/11/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 182-442053
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/09/2019 00:00