Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με το οικονομικό πλαίσιο εφαρμογής ενός ενδεχόμενου συστήματος εγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2019/015
Μελέτη σχετικά με το οικονομικό πλαίσιο εφαρμογής ενός ενδεχόμενου συστήματος εγγυήσεων της ΕΕ για τα παιδιά,...
Η μελέτη στοχεύει στον καθορισμό ενός οικονομικού πλαισίου εφαρμογής για μια πιθανή εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά, η οποία είναι σύμφωνη με την σύσταση της Επιτροπής του 2013 όσον αφορά την επένδυση στα παιδιά. Το οικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα της παροχής εγγύησης για ευάλωτα παιδιά της ΠΑ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προσδιοριστούν και να εξεταστούν οι συνέργειες και οι οικονομίες κλίμακας που επιτρέπουν την αναδιάταξη των 2/4 του συστήματος εγγυήσεων. Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι επομένως να εκπονηθεί μια λεπτομερής εμπεριστατωμένη μελέτη που θα διερευνά ποια θα ήταν η πιο αποδοτική από πλευράς κόστους στρατηγική για τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη μία τέτοια εγγύηση για όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ. Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να αποσκοπεί στην παροχή μίας εμπεριστατωμένης οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης των δυνατοτήτων σχεδιασμού, εφικτότητας, διακυβέρνησης και εφαρμογής ενός ενδεχόμενου μελλοντικού συστήματος εγγυήσεων για τα παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79311400
EA02
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
85311300
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/08/2019 00:00
20/09/2019 12:00
23/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 153-375821
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/08/2019 00:00