Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/25/2019
Υπηρεσίες ασφαλείας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών...
Ο στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη 2 συμβάσεων με τον ίδιο ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και συναφείς υπηρεσίες για τις εγκαταστάσεις του ΕΟΑΘ και του ΕΚΠΝΤ στη Λισαβόνα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
79710000
Όροι συμμετοχής
Άνευ αντικειμένου
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/08/2019 00:00
25/09/2019 16:00
27/09/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες ασφαλείας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Ο διαγωνισμός διαιρείται σε 2 παρτίδες και θα έχει σαν αποτέλεσμα στην ανάθεση 2 ξεχωριστών συμβάσεων, μία ανά παρτίδα. Η σύμβαση (σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών) για την παρτίδα 1 θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του ΕΟΑΘ. Και τα δύο παρτίδες θα ανατεθούν στον ίδιο ανάδοχο. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές για τις παρτίδες 1 και 2.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες ασφάλειας για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Ο διαγωνισμός διαιρείται σε 2 παρτίδες και θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάθεση 2 ξεχωριστών συμβάσεων, μία ανά παρτίδα. Η σύμβαση (σύμβαση παροχής υπηρεσιών) για την παρτίδα 2 θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του ΕΚΠΝΤ. Και τα δύο παρτίδες θα ανατεθούν στον ίδιο ανάδοχο. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές για τις παρτίδες 1 και 2.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 150-368495
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/08/2019 00:00