Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στήριξη για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υφιστάμενων τρόπων μέτρησης, αναφο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/SER/2014/0010.
Στήριξη για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υφιστάμενων τρόπων μέτρησης, αναφοράς και εξακρίβωσης στο πλαίσιο της...
Ο διαγωνισμός αποτελείται από 2 χωριστά τμήματα:1) στήριξη για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υφιστάμενων τρόπων μέτρησης, αναφοράς και εξακρίβωσης στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και2) προετοιμασία της 2ης έκθεσης διετίας της ΕΕ.Κάθε τμήμα θα εξεταστεί ανεξάρτητα κατά το στάδιο αξιολόγησης, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια του σταδίου υλοποίησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για 1 ή και για τα δύο τμήματα.Στόχοι για το τμήμα 1 «Στήριξη για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υφιστάμενων τρόπων μέτρησης, αναφοράς και εξακρίβωσης στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC)»:1) παροχή απαραίτητων τεχνικών δεδομένων και εμπειρογνωμοσύνης προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμβολή τους στη διαδικασία για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων τρόπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη μέτρηση, την αναφορά και την εξακρίβωση (MRV) των πληροφοριών που υποβάλλουν τα μέρη της UNFCCC, καθώς και η ουσιαστική συμβολή τους στον τομέα της MRV στη διαδικασία για την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου, άλλου νομικού μέσου ή ενός συμφωνημένου αποτελέσματος με νομική ισχύ στο πλαίσιο της σύμβασης που ισχύει για όλα τα μέρη.Στόχοι σχετικά με το τμήμα 2 «Προετοιμασία της 2ης έκθεσης διετίας της ΕΕ»:1) παροχή στοιχείων για την προετοιμασία της 2ης έκθεσης διετίας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου της 2ης έκθεσης διετίας, με τη μορφή σχεδίων μηδενικής/πρώτης/δεύτερης/και τρίτης σειράς,2) παροχή υλικών αναφοράς σχετικά με μεθόδους συλλογής πληροφοριών και δεδομένων για τις ανάγκες της προετοιμασίας της 2ης έκθεσης διετίας,3) παροχή δικαιολογητικών εγγράφων που δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της 2ης έκθεσης διετίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
31/05/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/07/2014 16:00
29/07/2014 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Στήριξη για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υφιστάμενων τρόπων μέτρησης, αναφοράς και εξακρίβωσης στο πλαίσιο της... Παροχή απαραίτητων τεχνικών δεδομένων και εμπειρογνωμοσύνης προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμβολή τους στη διαδικασία για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων τρόπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη μέτρηση, την αναφορά και την εξακρίβωση (MRV) των πληροφοριών που υποβάλλουν τα μέρη της UNFCCC, καθώς και η ουσιαστική συμβολή τους στον τομέα της MRV στη διαδικασία για την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου, άλλου νομικού μέσου ή ενός συμφωνημένου αποτελέσματος με νομική ισχύ στο πλαίσιο της σύμβασης που ισχύει για όλα τα μέρη.
Παρτίδα 2 Προετοιμασία της 2ης έκθεσης διετίας της ΕΕ 1) παροχή στοιχείων για την προετοιμασία της 2ης έκθεσης διετίας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου 2ης έκθεσης διετίας, με τη μορφή σχεδίων μηδενικής/πρώτης/δεύτερης/και τρίτης σειράς.2) Παροχή υλικών αναφοράς σχετικά με μεθόδους συλλογής πληροφοριών και δεδομένων για τις ανάγκες της προετοιμασίας της 2ης έκθεσης διετίας.3) Παροχή δικαιολογητικών εγγράφων που δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της 2ης έκθεσης διετίας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 104-181751 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/05/2014 00:00