Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων νεοε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/06/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/07/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.B.2/SER/2014/0013.
Παροχή βοήθειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων νεοεισερχόμενων φορέων, σημαντικών μεταβολών...
Η οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) και οι εναρμονισμένοι κανόνες κατανομής θέτουν τους κανόνες για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013–2020 σε στατικές εγκαταστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.Τα δωρεάν δικαιώματα για την τρίτη περίοδο εμπορίας 2013–2020 μπορούν επίσης να κατανεμηθούν σε νέες εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις που σημείωσαν σημαντική επέκταση της παραγωγικής ικανότητας. Για την κατανομή του αντίστοιχου ποσού δωρεάν δικαιωμάτων, οι φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις με τα επαληθευμένα από ανεξάρτητους φορείς στοιχεία στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθορίσουν το προκαταρκτικό ποσό των δικαιωμάτων και να κοινοποιήσουν την αίτηση και το αντίστοιχο ποσό στην Επιτροπή.Αναλόγως, κατά την τρίτη περίοδο εμπορίας οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει επίσης να ενημερώσουν τις εθνικές αρμόδιες αρχές σχετικά με τυχόν αλλαγές στη λειτουργία τους, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την κατανομή δικαιωμάτων στην εγκατάσταση, όπως σημαντικές μειώσεις της παραγωγικής ικανότητας και (μερική) παύση της λειτουργίας μιας εγκατάστασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/06/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/07/2014 16:00
29/07/2014 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 106-185764 Προκήρυξη διαγωνισμού 04/06/2014 00:00