Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/001/19
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων είναι να καθορίσει τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες συντήρησης στα κτίρια του Γραφείου και στα κτίρια που μισθώνει το Γραφείο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
45259000
ES521
Όροι συμμετοχής
— Πρόσφατο αποδεικτικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,— Ειδική άδεια που επιτρέπει στον οικονομικό φορέα να εκτελεί συμβάσεις αυτού του είδους στη χώρα εγκατάστασής του. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να παράσχει, πριν υπογραφεί η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, απόδειξη ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο διαβαθμισμένων αναδόχων και εταιρειών (βλέπε σύνδεσμο) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/,— Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, απαιτείται γραπτή δέσμευση των εν λόγω οντοτήτων που να βεβαιώνει ότι θα παράσχουν στον υποψήφιο τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/10/2019 00:00
20/12/2019 13:00
07/01/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 211-514669
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/10/2019 00:00