Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στελέχωσης με έκτακτο προσωπικό για τον Frontex
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/447/2019/KM/Relaunch
Παροχή υπηρεσιών στελέχωσης με έκτακτο προσωπικό για τον Frontex
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι η έγκαιρη παροχή του απαραίτητου έκτακτου προσωπικού στον Frontex σύμφωνα με τα απαιτούμενα προφίλ αρμοδιοτήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79620000
PL
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει άδεια εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία μέσω της παροχής στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος αποτελεί ήδη αναγνωρισμένη νομική οντότητα και είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/08/2019 00:00
09/09/2019 12:00
10/09/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 156-384115
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/08/2019 00:00