Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμφωνίες-Πλαίσιο σχετικά με τις υπηρεσίες συμμόρφωσης και δέουσας επιμέλειας
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1571
Συμφωνίες-Πλαίσιο σχετικά με τις υπηρεσίες συμμόρφωσης και δέουσας επιμέλειας
Συμφωνίες-Πλαίσιο σχετικά με τις υπηρεσίες συμμόρφωσης και δέουσας επιμέλειας οι οποίες διαιρούνται σε 4 παρτίδες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
79000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/09/2019 00:00
07/10/2019 23:59
22/10/2019 23:59
30/10/2019 15:00
30/10/2019 16:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες συμμόρφωσης (ακεραιότητα/φορολογική δέουσα επιμέλεια και άλλη υποστήριξη συμμόρφωσης) Η εν λόγω παρτίδα εστιάζει στους ελέγχους της δέουσας επιμέλειας, της φορολογικής συμμόρφωσης, της διαχείρισης κινδύνων συμμόρφωσης, των πολιτικών συμμόρφωσης και των διαδικασιών συμμόρφωσης, καθώς και στη γενική υποστήριξη συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές.
Παρτίδα 2 Υποστήριξη Συμμόρφωσης με τη δεοντολογία με την ακεραιότητα Αυτή η παρτίδα περιλαμβάνει υπηρεσίες σχετικά με τον εντοπισμό των παραπτωμάτων και τις ενδεχόμενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας της ΕΤΕπ όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α - Τεχνικές προδιαγραφές.
Παρτίδα 3 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη δεοντολογία με την ακεραιότητα Αυτή η παρτίδα περιλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή κατάρτισης στα μέλη του προσωπικού (και ισοδύναμα) και τα μέλη των διοικητικών οργάνων σε θέματα ακεραιότητας και δεοντολογίας, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α - Τεχνικές προδιαγραφές.
Παρτίδα 4 Εξειδίκευση κυρώσεων Αυτή η παρτίδα περιλαμβάνει υπηρεσίες που βοηθούν την ΕΤΕ να συμμορφώνεται με τις κυρώσεις που ισχύουν για τις πράξεις και τις δραστηριότητές της, όπως περιγράφονται στο παράρτημα Α - Τεχνικές προδιαγραφές.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 180-437488 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/09/2019 00:00