Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/004/19
Εργασίες για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το EUIPO προτίθεται να αναθέσει έναν διαγωνισμό για την υλοποίηση των εργασιών στο EUIPO μέσω 2 παρτίδων.Παρτίδα 1: νέες εργασίες υλοποίησης ή εργασίες ανακαίνισης. Θα εφαρμοστεί η διαδικασία επανέναρξης του διαγωνισμού για την ανάθεση των ειδικών συμβάσεων για την υλοποίηση των εργασιών για ποσά πάνω από 60 000 EUR και κάτω από ή ίσα με 750 000 EUR (συμβατικός προϋπολογισμός υλοποίησης).Παρτίδα 2: Μικρές εργασίες και λειτουργικές τροποποιήσεις. Θα εφαρμοστεί η διαδικασία διαδοχικής σειράς για την υλοποίηση μικρών εργασιών για ποσά κάτω από ή ίσα με 60 000 (συμβατικός προϋπολογισμός υλοποίησης) και την υλοποίηση λειτουργικών τροποποιήσεων, σε οποιοδήποτε κτίριο και χώρους της έδρας.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
45200000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Νέες εργασίες υλοποίησης ή εργασίες ανακαίνισης
Το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στην παρτίδα 1, νέες εργασίες υλοποίησης ή εργασίες ανακαίνισης, είναι το εξής:1) Η εκτέλεση των νέων εργασιών υλοποίησης και/ή των εργασιών ανακαίνισης, των οποίων ο προϋπολογισμός σχεδίου υπερβαίνει τα 60 000 EUR και είναι κάτω από ή ίσος με 750 000 EUR (συμβατικός προϋπολογισμός υλοποίησης), από τον τεχνικό φάκελο της υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της εγκατάστασης του εξοπλισμού και όλων των υλικών, των ελέγχων και δοκιμών, των μεθόδων εργασίας και κατασκευής, εγγυάται ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, οι τιμές και η ποιότητα που ορίζονται στα σχέδια και/ή τον τεχνικό φάκελο,2) Ανάθεση της κατασκευής των εγκαταστάσεων που συνδέονται με κάθε εργασία ή εγκατάσταση που εκτελείται,3) Καθαρισμός των εργασιών,4) Παράδοση των εγγράφων «τελικής κατασκευής» που συνδέονται με την υλοποίηση των εργασιών ή της εγκατάστασης,5) Διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων κατά τη σχετική περίοδο εγγύησης. Η προληπτική συντήρηση θα ανατεθεί υποχρεωτικά στην εταιρεία γενικής συντήρησης του EUIPO, όπως ορίζεται στη σύμβαση,6) Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των έργων, των εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν και των λειτουργικών τροποποιήσεων.
Παρτίδα 2
Μικρές εργασίες και λειτουργικές τροποποιήσεις
Το αντικείμενο των εργασιών αυτής της παρτίδας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:Νέες εργασίες υλοποίησης: οι νέες εργασίες υλοποίησης περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες για νέες υποδομές, εγκαταστάσεις ή κτίρια μέσα σε οποιοδήποτε κτίριο ή στους χώρους του EUIPO στην Ισπανία ή στο εξωτερικό, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον,Εργασίες ανακαίνισης: οι εργασίες ανακαίνισης περιλαμβάνουν κάθε εργασία επέκτασης, βελτίωσης, εκσυγχρονισμού, προσαρμογής, ρύθμισης ή ενίσχυσης για οποιαδήποτε από τις ιδιοκτησίες του EUIPO, συμπεριλαμβανομένων εργασιών διαρρύθμισης που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μέσα σε οποιοδήποτε κτίριο ή χώρο του EUIPO στην Ισπανία ή στο εξωτερικό, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον,Εργασίες λειτουργικών τροποποιήσεων: το αντικείμενο των εργασιών λειτουργικών τροποποιήσεων είναι η άμεση δράση ή η σε σύντομο διάστημα αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστατικών ή αυτών που δεν μπορούν να επανορθωθούν από το Γραφείο, ή η κάλυψη επειγουσών αναγκών που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο για τη δραστηριότητα του Γραφείου. Πέρα από τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω, το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών περιλαμβάνει τα εξής:1) Η σύμβαση θα απαιτεί μια σειρά από ελάχιστους ανθρώπινους και υλικούς πόρους προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση των εργασιών με φερεγγυότητα. Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα της ομάδας εργασιών απαιτείται με διαρκή παρουσία στο EUIPO και με ομάδα ταχείας αντίδρασης με διαθεσιμότητα σε λιγότερο από 24 ώρες,2) Ανάθεση της κατασκευής των εγκαταστάσεων που συνδέονται με κάθε εργασία ή εγκατάσταση που εκτελείται,3) Καθαρισμός των εργασιών,4) Παράδοση των εγγράφων «τελικής κατασκευής» που συνδέονται με την υλοποίηση των μικρών εργασιών,5) Διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων κατά τη σχετική περίοδο εγγύησης. Η προληπτική συντήρηση θα ανατεθεί υποχρεωτικά στην εταιρεία γενικής συντήρησης του EUIPO, όπως ορίζεται στη σύμβαση,6) Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των έργων, των εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν και των λειτουργικών...
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 198-480111
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/10/2019 00:00