Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης και συντήρησης συστημάτων ασφάλειας και π...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2019/724
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης και συντήρησης συστημάτων ασφάλειας και προστασίας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία...
Η EASO χρειάζεται εξειδικευμένες υπηρεσίες για να διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας είναι πλήρως λειτουργικά σε όλα τα σημεία των εγκαταστάσεών της και ότι η EASO έχει πλήρη έλεγχο σε όλα τα συστήματα ασφαλείας του κτιρίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
50413200
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/10/2019 00:00
26/11/2019 14:00
27/11/2019 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τεχνική εξυπηρέτηση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας
Παροχή σχεδίων και/ή βάσης δεδομένων των κεντρικών συστημάτων πυρόσβεσης και των συσκευών πυροπροστασίας, εάν ζητηθεί, εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των συστημάτων καθώς και προληπτική και διορθωτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας κατά την επιφυλακή και της παροχής ανταλλακτικών, αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων, κλιματισμού, βαθμονόμησης κ.λπ.
Παρτίδα 2
Τεχνική εξυπηρέτηση και συντήρηση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης
Παροχή σχεδίων και/ή βάσης δεδομένων των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και του συστήματος ενδοεπικοινωνίας, εάν ζητηθεί, εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των συστημάτων καθώς και προληπτική και διορθωτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας κατά την επιφυλακή και της παροχής ανταλλακτικών, αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων, κλιματισμού, βαθμονόμησης κ.λπ.
Παρτίδα 3
Τεχνική εξυπηρέτηση και συντήρηση συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
Παροχή σχεδίων και/ή βάσης δεδομένων των συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, εάν ζητηθεί, εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των συστημάτων καθώς και προληπτική και διορθωτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας κατά την επιφυλακή και της παροχής ανταλλακτικών, αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων, κλιματισμού, βαθμονόμησης κ.λπ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 221-541107
Διορθωτικό
15/11/2019 00:00
2019/S 199-482540
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/10/2019 00:00