Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ευρωπαϊκού κέντρου ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2019/016
Παροχή υπηρεσιών συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ευρωπαϊκού κέντρου εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα του εργατικού...
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79410000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/11/2019 00:00
06/01/2020 12:00
07/01/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εργατικό δίκαιο (Ευρωπαϊκό δίκτυο εργατικού δικαίου)
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2
Πολιτική για την απασχόληση και την αγορά εργασίας (Ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για την απασχόληση και την αγορά εργασίας)
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 217-531585
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/11/2019 00:00