Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Απλοποίηση και αμοιβαία αναγνώριση στον κατασκευαστικό τομέα στο πλαίσιο της οδη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2014/087/E.
Απλοποίηση και αμοιβαία αναγνώριση στον κατασκευαστικό τομέα στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες.
Σκοπός της σύμβασης είναι ο προσδιορισμός, μέσω μιας νομικής ανάλυσης, του βαθμού στον οποίο τα κράτη μέλη αξιοποιούν πλήρως τις αρχές απλοποίησης που προβλέπονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες προς όφελος των παροχέων κατασκευαστικών υπηρεσιών οι οποίοι προτίθενται να παράσχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, σε προσωρινή βάση ή στη βάση μιας δευτερεύουσας εγκατάστασης, ούτως ώστε να επωφεληθούν ακόμα και οι παροχείς υπηρεσιών που παραμένουν ενεργοί μόνο σε μια εγχώρια αγορά.Η μελέτη αποσκοπεί επίσης στη διευκρίνιση του τρόπου κατά τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για τους παρόχους υπηρεσιών που προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη, για τον περαιτέρω προσδιορισμό των διαθέσιμων προαιρετικών συστημάτων πιστοποίησης, τα οποία μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση.Εκτός από την εν λόγω νομική ανάλυση και τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών και των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη διευκρίνιση της τρέχουσας κατάστασης, επιτόπου, όσον αφορά το κόστος παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων, τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις, καθώς και την πραγματική εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και τους τρόπους βελτίωσής της.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
15/09/2014 23:59
23/09/2014 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 136-243449 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/07/2014 00:00