Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιβαλλοντική Έρευνα
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2019.HVP.08
Περιβαλλοντική Έρευνα
Παρτίδα 1: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σύμβασης-πλαίσιο – Έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εκπομπών των κινητήρων αεροσκαφών,Παρτίδα 2: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σύμβασης-πλαίσιο – Έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση του θορύβου των στροφοπτέρων και της καινοτόμου τεχνολογίας,Παρτίδα 3: Σύμβαση-πλαίσιο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου – Ενισχυμένη ικανότητα αξιολόγησης των μέτρων πολιτικής
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
73000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/10/2019 00:00
09/12/2019 15:00
11/12/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σύμβασης-πλαίσιο — Έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εκπομπών των...
Στόχος της σύμβασης είναι κυρίως η βελτίωση των απαιτήσεων δειγματοληψίας και μέτρησης εκπομπών κινητήρων του παραρτήματος 16, τόμος ΙΙ του κανονισμού του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για τον όγκο και τον αριθμό μη πτητικών λεπτών σωματιδίων (nvPM) και η πρόταση πιο αυστηρών πρακτικών. Το έργο αποσκοπεί:1) στην ανάλυση του σχετικού μεριδίου αεροσκαφών που διαθέτουν κινητήρες που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις για τη λειτουργία nvPM σε δραστηριότητες και εκπομπές σε μεμονωμένους ευρωπαϊκούς αερολιμένες,2) στην πρόταση και στη δοκιμή νέων ή καινοτόμων σχεδίων και τεχνικών δειγματοληψίας λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας,3) στη μέτρηση των εκπομπών αερίων (π.χ. NOx, HC, CO, CO2), των εκπομπών καπνού, των εκπομπών μάζας και αριθμού nvPM, του μεγέθους σωματιδίων nvPM τόσο για ρυθμιζόμενους όσο και για μη ρυθμιζόμενους κινητήρες.
Παρτίδα 2
Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σύμβασης-πλαίσιο — Έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση του θορύβου των...
Η παρούσα σύμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας αξιολόγησης του αντίκτυπου του θορύβου υπό διπλή προοπτική:(i) ενίσχυση της υποστήριξης των πολιτικών της ΕΕ στην ανάπτυξη και εφαρμογή των σχετικών πολιτικών της ΕΕ — συμπεριλαμβανομένης π.χ. της εκπόνησης συνολικών εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πεδίο εφαρμογής των σημερινών και μελλοντικών περιβαλλοντικών κανονισμών της ΕΕ,(ii) ενίσχυση του ευρωπαϊκού προφίλ στο πλαίσιο διεθνών συζητήσεων, όπως αυτές που διεξήχθησαν στην Επιτροπή Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (CAEP) του ΔΟΠΑ για τη θέσπιση των μελλοντικών περιβαλλοντικών διεθνών προτύπων αεροπλοΐας, ιδίως για το θόρυβο των στροφοπτέρων.
Παρτίδα 3
Σύμβαση-πλαίσιο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου — Ενισχυμένη ικανότητα αξιολόγησης των μέτρων πολιτικής
Στόχος της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση, η ενίσχυση και η επικύρωση των δυνατοτήτων μοντελοποίησης AERO-MS ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση του κόστους και των οφελών για ένα ευρύ φάσμα μελλοντικών εκτιμήσεων πολιτικής. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα αξιολόγησης ποικίλων εναλλακτικών επιλογών περιβαλλοντικής πολιτικής στον τομέα της αεροπλοΐας, με βάση τον ακριβή χαρακτηρισμό της αεροπορικής βιομηχανίας και τη δυνατότητα διεπαφής με άλλες βάσεις δεδομένων και μοντέλα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 195-473028
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/10/2019 00:00