Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Υποδομής ΤΠ και Υπηρεσιών Διαχείρισης Λειτουργίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/018/19
Παροχή Υπηρεσιών Υποδομής ΤΠ και Υπηρεσιών Διαχείρισης Λειτουργίας
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η εξασφάλιση της παροχής Υποδομής ΤΠ και υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας για το Γραφείο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72000000
ES521
Όροι συμμετοχής
Εάν η ομάδα υποβολής προσφορών βασίζεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται σε τοποθεσίες εκτός της ΕΕ, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τις εν λόγω τοποθεσίες τα οποία πιστοποιούν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/EC που τέθηκε σε ισχύ στις 11.12.2018.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/10/2019 00:00
10/12/2019 13:00
12/12/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 199-482541
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/10/2019 00:00