Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες παρακολούθησης hotspot του προγράμματος ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/DIS/R0/19/001
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες παρακολούθησης hotspot του προγράμματος Copernicus — Παραγωγή συνόλων δεδομένων πολύ υψηλής...
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στη σύναψη μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με έναν οικονομικό φορέα για την ενημέρωση των χαρτών Κάλυψης γης/Χρήσης γης (LC/LU - Land Cover/Land use) επιλεγμένων περιοχών Natura 2 000 (N2K) για το 2012 συμπεριλαμβανομένης μιας προστατευόμενης ζώνης 2 km (η οποία δεν αποτελεί μέρος του πραγματικού δικτύου προστασίας) για το έτος αναφοράς 2018. Αναμένονται τα ακόλουθα εξαγόμενα δεδομένα:1) Χάρτης αλλαγής LC/LU N2K 2012-2018,2) Χάρτης κατάστασης LC/LU N2K 2018,3) Αναθεωρημένος χάρτης κατάστασης LC/LU N2K 2012.Επιπλέον, η σύμβαση καλύπτει μια ανάλυση των πιέσεων που ενδεχομένως ασκούνται από την προστατευόμενη ζώνη στις περιοχές N2K και μια αξιολόγηση των αλλαγών στους λειµώνες εντός και γύρω από τις περιοχές N2K, παρέχοντας μια ένδειξη του προστατευτικού αποτελέσματος του δικτύου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72300000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στο τμήμα 2.2.2.1) της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/10/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
21/11/2019 14:00
22/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 203-493170 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/10/2019 00:00