Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά λογισμικού και παροχή υπηρεσιών πωλητών για την εφαρμογή διατερματικής λύσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Fund
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
2019-OIM-003
Αγορά λογισμικού και παροχή υπηρεσιών πωλητών για την εφαρμογή διατερματικής λύσης διαχείρισης τελών
Το τμήμα επιχειρήσεων και διαχείρισης πληροφοριών του ΕΤΕπ είναι υπεύθυνο για τα καθήκοντα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων (middle office) και υποστήριξης (back-office) στο πλαίσιο του EΤΕπ. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ταμειακών Ροών (OIM-CFM) μεταξύ άλλων καθηκόντων:— διαχειρίζεται τις δραστηριότητες ταμειακών εισροών και εκροών για το EΤΕπ,— υπολογίζει τα τέλη εντολής και συναλλαγής,— προετοιμάζει αναπροσαρμογές σε μηνιαία βάση για όλες τις εντολές στο πλαίσιο της διοίκησης του EΤεΠ,— προετοιμάζει και αποστέλλει τιμολόγια σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,— παρακολουθεί με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ερωτήσεις σχετικά με την παρεχόμενη τεκμηρίωση και τα δεδομένα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων χαρτοφυλακίου και, ως εκ τούτου, επικυρώνει τα καταβληθέντα τέλη εγγύησης.Το EΤΕπ δρομολογεί την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προκειμένου να εξοπλίσει την OIM-CFM με μία ολοκληρωμένη λύση (λογισμικό) και υπηρεσίες υποστήριξης για την πλήρη αυτοματοποίηση της ρύθμισης και του υπολογισμού όλων των τελών, την επικύρωση της ροής εργασίας βάσει της αρχής του διπλού ελέγχου (4-eyes principle), την έγκριση της ροής εργασίας, τη δημιουργία και αποστολή τιμολογίων, το σύστημα αποθήκευσης καταχωρηθέντων στοιχείων και τροφοδοσίας του γενικού καθολικού.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
48920000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
72260000
48462000
Σημεία αναφοράς
09/12/2019 00:00
06/01/2020 23:59
09/01/2020 23:59
Άνευ αντικειμένου
21/01/2020 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 237-580479 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/12/2019 00:00