Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
06D20/2019/M075 — οικονομολόγος στον τομέα των κατασκευών — ελεγκτής ποιότητας
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06D20/2019/M075
06D20/2019/M075 — οικονομολόγος στον τομέα των κατασκευών — ελεγκτής ποιότητας
Αποστολή οικονομολόγου στον τομέα των κατασκευών και ελεγκτή ποιότητας υπεύθυνων για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της ποιότητας και των ποσοτήτων των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και των τιμών και της ποιότητας των τεχνικών λύσεων, στο πλαίσιο των έργων κατασκευής και διαρρύθμισης των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
898000.00 EUR
898000.00 EUR
71321100
BE
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α) να είναι εγγεγραμμένος στο επαγγελματικό ή το εμπορικό μητρώο, εκτός εάν πρόκειται για διεθνή οργανισμό,β) να είναι κάτοχος ειδικής άδειας, για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η οποία να αποδεικνύει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τη σύμβαση στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος, ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε συγκεκριμένο επαγγελματικό οργανισμό.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/08/2020 00:00
09/10/2020 17:00
15/10/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 163-395604
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/08/2020 00:00