Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την «Ανοικτή ψηφιακή επιστήμη» - SMART 2014/0007.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0007.
Μελέτη σχετικά με την «Ανοικτή ψηφιακή επιστήμη» - SMART 2014/0007.
Το όραμα στο οποίο βασίζεται η ανοικτή ψηφιακή επιστήμη — ODS — αφορά την εξέταση της ανάδυσης ριζικά διαφορετικών επιστημονικών πρακτικών βάσει ψηφιακών τεχνολογιών, των στοιχείων που τις απαρτίζουν και του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλουν τη σχέση μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Ειδικότερα, η ανοικτή ψηφιακή επιστήμη θα αναλύσει και θα ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα των επιστημονικών γνώσεων, στις οποίες έχει πρόσβαση, μπορεί να αποκτήσει και να αξιοποιήσει ο καθένας. Η μελέτη θα προσδιορίσει τους κύριους παράγοντες, θα αναλύσει τις επιπτώσεις του οράματος της ανοικτής ψηφιακής επιστήμης στην επιστήμη και την κοινωνία και θα παράσχει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο καθοδήγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του εν λόγω οράματος. Θα καθορίσει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και συστήματα μέτρησης για την αξιολόγηση της αποδοχής και των επιπτώσεων της ανοικτής ψηφιακής επιστήμης και θα συστήσει ένα μόνιμο παρατηρητήριο της ανοικτής ψηφιακής επιστήμης. Η μελέτη θα αναλύσει, ειδικότερα, τις συνέπειες της ανοικτής ψηφιακής επιστήμης σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
29/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/09/2014 16:00
29/09/2014 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 149-267123
Διορθωτικό
06/08/2014 00:00
2014/S 143-256106
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/07/2014 00:00