Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΟΠ κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/HSR/20/001
Παροχή βοήθειας εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΟΠ και του βιομηχανικού μετασχηματισμού και των...
Ο ΕΟΠ αναζητά να συνάψει σύμβαση πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, του βιομηχανικού μετασχηματισμού (Παρτίδα 1) και τις διασυνδέσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και της υγείας συμπεριλαμβανομένων των χημικών προϊόντων (Παρτίδα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
90713000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΙ 2.1) της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/02/2020 00:00
09/03/2020 14:00
10/03/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ενότητα Κυκλικής Οικονομίας και Βιομηχανικού Μετασχηματισμού (Circular Economy and Industrial Leadership Unit)
Όπως περιγράφεται στο τμήμα Ι.3.1) της συγγραφής υποχρεώσεων.
Παρτίδα 2
Περιβάλλον και υγεία συμπεριλαμβανομένων των χημικών προϊόντων
Όπως περιγράφεται στο τμήμα Ι 3.2) της συγγραφής υποχρεώσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 026-058166
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/02/2020 00:00