Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Reopening of competition - Organisation of BEREC Contact Network meetings in 202...
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Ημερομηνία έναρξης:
13/03/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
01/04/2020
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Πληροφορίες
BEREC/2020/ROC/4
Reopening of competition - Organisation of BEREC Contact Network meetings in 2020
Organisation of BEREC Contact Network meetings in 2020
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Μη επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
13/03/2020 00:00
01/04/2020 23:59
02/04/2020
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.