Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και τη χρήση αντιμικροβιακ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2020/DPR/11546
Λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας...
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί στη συνέχιση της εφαρμογής και στη βελτίωση της ποιότητας των επανειλημμένων επιτόπιων ερευνών επιπολασμού σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης (LTCF) χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων μακροχρόνιας περίθαλψης (HALT) προκειμένου να:— παράσχει σε χώρες και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης (LTCF) με ένα τυποποιημένο εργαλείο παρακολούθησης των τάσεων όσον αφορά τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών,— προσδιορίσει προτεραιότητες για εθνικές και τοπικές παρεμβάσεις και να αξιολογήσει την υλοποίησή τους,— επιτρέψει την εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης και της επιβάρυνσης των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (σε έτη ζωής υπολογιζόµενα σε συνάρτηση µε τις επιβαρύνσεις που επιφέρουν στην υγεία) σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης (LTCF) με τη συλλογή διαχρονικών δεδομένων σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
85100000
SE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/02/2020 00:00
09/03/2020 16:00
11/03/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 023-050124
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/02/2020 00:00