Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλός ΕΤΕπ) ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1590
Παροχή υπηρεσιών για τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλός ΕΤΕπ) στον τομέα της βιωσιμότητας
Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της βιωσιμότητας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement
600000.00 EUR
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/05/2020 00:00
22/06/2020 15:00
24/06/2020 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και συναφείς υπηρεσίες
Προετοιμασία και δημοσίευση της έκθεσης βιωσιμότητας του ομίλου ΕΤΕπ και ειδικές αναθέσεις για την υποστήριξη ή την ενίσχυση της διαδικασίας των εκθέσεων βιωσιμότητας.
Παρτίδα 2
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκριτική αξιολόγηση, έρευνα ή μελέτες τάσεων/αγοράς.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 099-236263
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/05/2020 00:00