Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) όσον αφορά κεφαλαιουχικά αγαθά και νοσοκομει...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) όσον αφορά κεφαλαιουχικά αγαθά και νοσοκομειακές υπηρεσίες
Ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) όσον αφορά κεφαλαιουχικά αγαθά και νοσοκομειακές υπηρεσίες. Οι ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) αποτελούν δείκτες διαφορών επιπέδων τιμών μεταξύ των χωρών. Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει τον συντονισμό των ερευνών σχετικά με τις τιμές των ειδών εξοπλισμού, των κατασκευών και τις τιμές των νοσοκομειακών υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Συντονισμός της έρευνας τιμών ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης για το 2021 στον τομέα των ειδών εξοπλισμού Η παρούσα παρτίδα αφορά τον συντονισμό της έρευνας για τις τιμές σε είδη εξοπλισμού, η οποία αποτελεί μία εκ των δύο ερευνών σχετικά με τις ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Τα είδη εξοπλισμού αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο του σχηματισμού ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, του ηλεκτρικού και οπτικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού μεταφοράς και του λογισμικού. Η έρευνα τιμών για τα είδη εξοπλισμού πραγματοποιείται κάθε δεύτερο έτος. Η παρούσα παρτίδα καλύπτει την έρευνα που θα διεξαχθεί το 2021. Προετοιμασίες για την εν λόγω έρευνα ξεκινούν το 2020, ενώ η επικύρωση της έρευνας θα ολοκληρωθεί το 2022.Το έργο καλύπτει την έρευνα και στις 37 συμμετέχουσες χώρες (βλ. «Γενικές πληροφορίες για όλες τις παρτίδες») καθώς και ορισμένες εργασίες για τη Γεωργία και την Ουκρανία ως συμμετέχουσες στο ICP μέσω του προγράμματος για τις Ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) Eurostat-OECD.
Παρτίδα 2 Συντονισμός των ερευνών για τις τιμές ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης για τα έτη 2021 και 2022 στον τομέα των κατασκευών Η παρούσα παρτίδα αφορά τον συντονισμό της έρευνας για τις τιμές στον τομέα των κατασκευών, η οποία αποτελεί μία εκ των δύο ερευνών σχετικά με τις ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Ο τομέας των κατασκευών κατέχει σημαντικό μερίδιο των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Περιλαμβάνει την κατασκευή οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων και εργασιών πολιτικού μηχανικού. Οι ΙΑΔ για τον τομέα των κατασκευών βασίζονται στις τιμές της επονομαζόμενης κατάστασης ποσοτήτων (BoQs) που περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές των πλασματικών κτιριακών έργων, το καθένα από τα οποία αποτελείται από έναν κατάλογο στοιχείων που πρέπει να τιμολογηθούν. Οι έρευνες που θα διεξαχθούν τα έτη 2021 και 2022.Το έργο καλύπτει την έρευνα και στις 37 συμμετέχουσες χώρες (βλ. «Γενικές πληροφορίες για όλες τις παρτίδες») καθώς και ορισμένες εργασίες για τη Γεωργία και την Ουκρανία ως συμμετέχουσες στο ICP μέσω του προγράμματος για τις Ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) Eurostat-OECD.
Παρτίδα 3 Συντονισμός των ερευνών τιμών ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης στον τομέα των νοσοκομειακών υπηρεσιών για το διάστημα 2021-2024 Αυτή η παρτίδα αφορά τον συντονισμό των ερευνών τιμών στον τομέα των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Οι νοσοκομειακές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο των δαπανών για την υγεία. Οι τιμές συλλέγονται ετησίως για τα 3 προηγούμενα έτη, επιτρέποντας τις αναθεωρήσεις των δεδομένων που παρασχέθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.Το έργο καλύπτει το σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών (βλ. «Γενικές πληροφορίες για όλες τις παρτίδες») για τις έρευνες που διεξήχθησαν τα έτη 2021 έως 2024.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 077-181179 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/04/2020 00:00