Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Updated (19.06) financial offer published. Deadline for submission of offers extended to 07.07.2020 16h00. Opening of offers postponed to 09.07.2020 at 10h00
Τίτλος:
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 713
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και συναφούς εξοπλισμού. Θα πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας: φωνητική επικοινωνία, διαβίβαση δεδομένων, γραπτών μηνυμάτων (SMS).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
64212000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
64210000
Όροι συμμετοχής
Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 136 και 141 του δημοσιονομικού κανονισμού θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην παρούσα ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών και δεν θα τους ανατεθεί η σύμβαση.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νομικά σε θέση να εκτελέσουν τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την οποία υποβάλλουν αίτηση. Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (Παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών — Έντυπο 5) φέρουσα ημερομηνία και δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Τα ακόλουθα έγγραφα, όσον αφορά τη νομική ικανότητα, πρέπει να ζητηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους ενδέχεται να προταθεί η ανάθεση της σύμβασης:α) αποδεικτικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι υποψήφιοι,β) ευανάγνωστο αντίγραφο της ανακοίνωσης διορισμού του(των) ατόμου(ων) που εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπεί/εκπροσωπούν τον υποψήφιο όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων, εάν δεν περιλαμβάνεται στο προαναφερθέν έγγραφο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης-πλαίσιο σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και την έκτασή της. Εάν, υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρέχονται από τον υποψήφιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αμφιβολίες σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του υποψήφιου ή εφόσον αυτή κρίνεται σαφώς ανεπαρκής για την εκτέλεση της σύμβασης, η προσφορά ενδέχεται να απορριφθεί χωρίς ο υποψήφιος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση. Μαζί με την προσφορά, θα πρέπει να υποβληθεί μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (Παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών — Έντυπο 5) φέρουσα ημερομηνία και δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα πρέπει να ζητηθούν από τους υποψήφιους στους οποίους ενδέχεται να προταθεί η ανάθεση της σύμβασης:— οικονομικες καταστάσεις ή αποσπάσματά τους για περίοδο ίση με τα τελευταία 2 έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.— μια δήλωση ως προς τον ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που καλύπτει η εν λόγω πρόκληση υποβολής προσφορών για τα τελευταία 2 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν έναν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που να σχετίζεται με τις υπηρεσίες που καλύπτει η εν λόγω πρόκληση υποβολής προσφορών για κάθε ένα από τα τελευταία 2 οικονομικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί, ο οποίος πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 400 000 EUR.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης-πλαίσιο σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και την έκτασή της. Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής (Παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών — Έντυπο 5) φέρουσα ημερομηνία και δεόντως υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου.Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα αξιολογηθεί βάσει της σχετικής με τις ζητούμενες υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης των υποψηφίων. Τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα πρέπει να παρέχονται μαζί με την προσφορά:— έγγραφο που θα πιστοποιεί ότι η εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ,— αποδεικτικά στοιχεία για τουλάχιστον 3 συστάσεις (συμβάσεις) των πλέον σχετικών πελατών κατά τα τελευταία 3 έτη.
— ο υποψήφιος πρέπει είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πριν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει εξουσιοδότηση προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο Λουξεμβούργο,— ο υποψήφιος πρέπει να έχει εκτελέσει, κατά τα 3 τελευταία έτη, τουλάχιστον 3 παρόμοιες συμβάσεις, όσον αφορά το αντικείμενο, με αυτήν την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Ως απόδειξη εμπειρίας, πρέπει να παράσχει 3 συστάσεις (συμβάσεις) των πλέον σχετικών πελατών του κατά τα τελευταία 3 έτη.
Σημεία αναφοράς
06/03/2020 00:00
07/07/2020 16:00
09/07/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 120-290801
Διορθωτικό
24/06/2020 00:00
2020/S 097-230763
Διορθωτικό
19/05/2020 00:00
2020/S 078-183264
Διορθωτικό
21/04/2020 00:00
2020/S 057-134697
Διορθωτικό
20/03/2020 00:00
2020/S 047-109778
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/03/2020 00:00