Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
CDT-NET/2020
Αναθέτουσα αρχή:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDT-NET/2020
CDT-NET/2020
Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού των κτιρίων που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρτίδα 1) και υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων και καταστροφής εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα (παρτίδα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
90911200
Σημεία αναφοράς
21/02/2020 00:00
31/07/2020 23:59
10/08/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού των κτιρίων που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού των κτιρίων που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων και καταστροφής εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα
Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάθεσης απορριμμάτων και καταστροφής εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 070-165853
Διορθωτικό
08/04/2020 00:00
2020/S 037-086438
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/02/2020 00:00