Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκό εργαλείο αυτοαξιολόγησης ως προς την αποτελεσματική χρήση των πόρων γι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2014/005.
Ευρωπαϊκό εργαλείο αυτοαξιολόγησης ως προς την αποτελεσματική χρήση των πόρων για ΜΜΕ.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών για την ανάπτυξη και δοκιμή ενός ευρωπαϊκού εργαλείου αυτοαξιολόγησης ως προς την αποτελεσματική χρήση των πόρων για ΜΜΕ, εφεξής αποκαλούμενου «το εργαλείο», καθώς και ενός καταλόγου μέτρων βελτίωσης της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, εφεξής αποκαλούμενου «ο κατάλογος», τα οποία θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ να βελτιώσουν την κατανόησή τους σχετικά με τις επιδόσεις τους ως προς την αποτελεσματική χρήση των πόρων και να καθορίσουν τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσουν για τη βελτίωσή τους. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πρωτοτύπων του εργαλείου και του καταλόγου μέσω της παροχής των χαρακτηριστικών, του περιεχομένου και των συστατικών που είναι απαραίτητα για τη συγκρότηση και την ενσωμάτωσή τους σε μια διαδικτυακή εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από την (τις) υπηρεσία(ες) πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Το εργαλείο, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου, έχει σχεδιαστεί ως η πρώτη ενότητα προς την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας για την αποτελεσματική χρήση των πόρων (COSME 2015), εφεξής αποκαλούμενου «το κέντρο», και θα αναπτυχθεί περαιτέρω, θα ολοκληρωθεί και υποστεί τελική επεξεργασία από το κέντρο. Το εργαλείο θα σχεδιαστεί με σκοπό να παρασχεθεί σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ οποιουδήποτε τομέα, μεγέθους (μικρές, μεσαίες, πολύ μικρές επιχειρήσεις) και γεωγραφικής περιοχής, μια εύχρηστη μέθοδος αξιολόγησης των επιδόσεών τους ως προς την αποτελεσματική χρήση των πόρων και αναζήτησης μέτρων που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Με την ενέργεια αυτή θα αναπτυχθεί το πρωτότυπο ενός ευρωπαϊκού εργαλείου αυτοαξιολόγησης ΜΜΕ βάσει υπαρχουσών, αποδεδειγμένων μεθοδολογιών που θα ερμηνεύονται και προσαρμόζονται σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς και το πρωτότυπο ενός καταλόγου διαφόρων τύπων μέτρων βελτίωσης της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, ο οποίος θα παρέχει δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, το ανταγωνιστικό τους αποτέλεσμα και τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω των πρωτοτύπων του εργαλείου και του καταλόγου θα...
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/08/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 166-295687
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/08/2014 00:00