Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση και ανάλυση μέσων ενημέρωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2020/48
Παρακολούθηση και ανάλυση μέσων ενημέρωσης
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης για τους υποψήφιους είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών η οποία θα παρέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης, υπηρεσίες ανάλυσης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit) και τρίτες χώρες εκτός ΕΕ (3 ΕΟΧ και ΗΠΑ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79400000
FI1B1
Όροι συμμετοχής
Βάσει του σημείου 11.1) στοιχείο ε) και του σημείου 11.4) της κοινής διάταξης του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, ο ECHA επιφυλάσσεται της δυνατότητας να κινήσει διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον αντισυμβαλλόμενο που επιλέχθηκε ως αποτέλεσμα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια των 3 ετών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/03/2020 00:00
30/04/2020 14:00
04/05/2020 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 047-109759 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/03/2020 00:00