Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The tender dealine was extened from 29/05/2020 to 26/06/2020.
Τίτλος:
Μελέτη σκοπιμότητας ενός συστήματος ανασκόπησης βάσει δραστικών ουσιών («μονογρα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2020/OP/0001
Μελέτη σκοπιμότητας ενός συστήματος ανασκόπησης βάσει δραστικών ουσιών («μονογραφίες») και άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις...
Η μελέτη στοχεύει στον εντοπισμό, τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων για την εκτίμηση της σκοπιμότητας της προσέγγισης με βάση τις δραστικές ουσίες, και των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, έναντι της αναφοράς της τρέχουσας προσέγγισης, που βασίζεται στο προϊόν για τον ERA στα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα. Πρέπει να παρέχονται και να αναλύονται ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των επιλογών και τον προσδιορισμό των αναμενόμενων επιπτώσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και τις αρχές που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές και την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η μελέτη θα βασιστεί στον κανονισμό VMP και θα επικεντρωθεί στους κύριους πυλώνες αυτής της νομοθεσίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79314000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/04/2020 00:00
26/06/2020 16:00
30/06/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 093-221196
Διορθωτικό
13/05/2020 00:00
2020/S 072-170143
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/04/2020 00:00