Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για τη στήριξη της αξιολόγησης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMPL/LUX/2020/OP/0004
Μελέτη για τη στήριξη της αξιολόγησης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά το...
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά μια εξωτερική και ανεξάρτητη μελέτη για τη στήριξη της αξιολόγησης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, κατά το διάστημα 2014-2020.Η μελέτη πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση που καθορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας («Better regulation guidelines») και την εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας («Better regulation toolbox») στους τομείς που περιγράφονται στο τμήμα που αφορά το ιστορικό.Η μελέτη θα καλύψει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται σε εθνικό και επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, από τους διάφορους φορείς σε ανταπόκριση στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, κατά το διάστημα 2014-2020, και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, κατά το διάστημα 2014-2020. Η μελέτη θα εκτιμήσει σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι, δηλαδή ποιος ήταν ο αντίκτυπος των καθορισμένων βασικών στρατηγικών στόχων και το εύρος των δράσεων για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79411000
LU000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/03/2020 00:00
08/05/2020 12:00
11/05/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 069-162997
Διορθωτικό
07/04/2020 00:00
2020/S 057-134702
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/03/2020 00:00