Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες Ευρωβαρόμετρου: Έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου (παρτίδα 1) και Με...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/2020/OP/0017
Υπηρεσίες Ευρωβαρόμετρου: Έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου (παρτίδα 1) και Μελέτες του Ευρωβαρομέτρου (παρτίδα 2)
Η σύμβαση στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών Ευρωβαρομέτρου προς την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα/οργανισμούς. Αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχουν στις αναθέτουσες αρχές καλύτερη κατανόηση της κοινής γνώμης μέσω έρευνας χρησιμοποιώντας δημοσκοπήσεις μεταξύ του κοινού καθώς και συγκεκριμένων ομάδων στόχων.Το αντικείμενο της παρτίδας 1 καλύπτει έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου και ad-hoc υπηρεσίες.Το αντικείμενο της παρτίδας 2 είναι η εκτέλεση και ο συντονισμός ποιοτικών ερευνών και άλλων υπηρεσιών σε σχέση με την κοινή γνώμη που αφορά το ευρύ κοινό ή επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
47,000,000.00 EUR
79320000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/06/2020 00:00
17/08/2020 16:00
19/08/2020 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου
Η παρτίδα 1 αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα επιτρέψει στις αναθέτουσες αρχές να παραγγείλουν δημοσκοπήσεις, που αναφέρονται ως «έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου» («Flash EB»), που θα διεξαχθούν κυρίως μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου.Ο στόχος των ερευνών του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου είναι να παρέχει μια ταχεία αξιολόγηση της κατάστασης της κοινής γνώμης και να συμβάλει στην αξιολόγηση, την επικύρωση και τη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ.Οι έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου είναι ad-hoc θεματικές έρευνες για θέματα που σχετίζονται με ευρωπαϊκές υποθέσεις, διεξάγονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων αναθετουσών αρχών. Οι έρευνες του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να λαμβάνουν γρήγορα αποτελέσματα από έρευνες που διεξάγονται με το ευρύ κοινό ή να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως νέοι, επιχειρήσεις, κ.λπ.
Παρτίδα 2
Μελέτες του Ευρωβαρομέτρου
Η παρτίδα 2 αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα επιτρέψει στις αναθέτουσες αρχές να παραγγείλουν ποιοτικές μελέτες και/ή άλλες υπηρεσίες έρευνας για την ανάλυση της κοινής γνώμης.Οι μελέτες του Ευρωβαρόμετρου πρέπει να βοηθήσουν τις αναθέτουσες αρχές στην εκπλήρωση των εξής στόχων:• λεπτομερής αξιολόγηση των στάσεων, των απόψεων, των προσδοκιών, των ανησυχιών, κ.λπ., του κοινού και/ή επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων στις χώρες ή περιοχές που καλύπτονται από τη σύμβαση σε σχέση με τις διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι διάφοροι φορείς που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,• κατανόηση των λόγων για τους οποίους εκφράζονται στάσεις, απόψεις, προσδοκίες ή ανησυχίες,• πραγματοποίηση δοκιμών σε διάφορες ομάδες σχετικά με την κατανόηση και την υιοθέτηση μηνυμάτων ή εγγράφων (γραπτά έγγραφα, βίντεο, λογότυπα, διαφημιστικό υλικό, δικτυακοί τόποι, κ.λπ.) που προετοιμάστηκαν από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και φορείς για να χρησιμοποιηθούν για ενημερωτικές και επικοινωνιακές εκστρατείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,• αξιολόγηση, τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και μετά τη διάδοση, της κατανόησης και του αντίκτυπου τέτοιων μηνυμάτων ή εγγράφων στους εθνικούς πολιτισμούς και σε ομάδες διαφορετικών ηλικιών, φύλων και κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες, σύμφωνα με τα διανύσματα και τους τρόπους επικοινωνίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ομάδες-στόχο,• προσδιορισμός των καταλληλότερων τύπων πληροφοριών και μέσων για καθεμία από τις ομάδες-στόχους στις χώρες ή περιοχές που καλύπτονται από τη σύμβαση,• αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών και των αποφάσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,• παροχή βοήθειας στην προετοιμασία ερωτηματολογίων για ποσοτικές έρευνες,• ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ποσοτικών ερευνών και των ποιοτικών μελετών από τις μελέτες του Ευρωβαρόμετρου ή άλλες πηγές,• εντοπισμός σημαντικών εθνικών και κοινωνικο-δημογραφικών διαφορών μεταξύ των καλυπτόμενων χωρών ή εδαφών και εντός αυτών,• παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη της γνώσης και της ικανότητας ανάλυσης φαινομένων που σχετίζονται με την κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περιφερειακό, εθνικό και...
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 111-268684
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/06/2020 00:00